Vásárosnaményi üzlethelyiség (volt Telenor üzlet) bérbeadása

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 113/2015. (IX. 24.) önkormányzati határozat alapján nyilvános pályázatot ír ki a 4800 Vásárosnamény Kossuth út 2. szám alatti üzlethelyiség(volt Telenor üzlet) bérbeadására.

 

1.      A meghirdetett ingatlan üzlethelyiség funkciót tölt be.

2.      Felszereltsége: összkomfortos.

3.      A bérleti jogviszony 5 éves határozott idejű időtartam.

4.      A pályázaton minden természetes és jogi személy részt vehet.

5.      Az irányadó bérleti díj mértéke:                         25 000 Ft/m2/év.

Raktár és egyéb:         12 500 Ft/m2/év.

Licitlépcső mértéke         500 Ft/m2/év.

 

6.        A kiíró szerv megnevezése:                                Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

7.        Lebonyolító szerv:                                              Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság

8.        A felhívás célja, jellege:                                      Vásárosnamény Kossuth út 2. szám alatti üzlethelyiség bérbeadása, nyilvános, egyfordulós versenytárgyalási (licittárgyalás) eljárás során

9.        Hasznosítandó ingatlan adatai:                           4800 Vásárosnamény, Kossuth út 2. szám alatti ingatlan

 

Helyiségek :

1. eladótér:     29,25 m2

2. konyha:         3,6   m2

3. WC:                          0,96 m2

4. Iroda           19,5  m2

 

Összesen:        53,31 m2

10.  A bérlemény egyeztetett időpontban megtekinthető.

11.  Pályázati ajánlatot érvényesen csak úgy lehet benyújtani, ha a pályázó ajánlati biztosítékként egy havi bérleti díjnak megfelelő ( 86 001 Ft) összeget az önkormányzat pénztárába befizet és azt hitelt érdemlően igazolta, mely igazolást az ajánlathoz csatolni kell.

12.  Az ajánlat benyújtásának határideje: 2015. 10. 28. (postai küldemény esetén ez a beérkezési határidő, személyesen ezen a munkanapon 1600-óráig adható le.) Az ajánlatokat 2 példányban 1 eredeti és 1 másolati példányban cégjelzés nélküli zárt borítékban kell benyújtani. A beérkezett ajánlatokra az érkezés pontos idejét fel kell vezetni.

 

13.  A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

·         az ajánlattevő nevét és címét,

·         az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a versenytárgyalási feltételeket elfogadja és személyes adatai kezeléséhez hozzájárul,

·         külön nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő hozzájárul a többi ajánlattevővel való együttes tárgyaláshoz,

·         nyilatkozatot, hogy az irányadó (minimális) bérleti díj mértékét elfogadja,

·         nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő az üzlethelyiséget megtekintette és ennek tudatában tette meg ajánlatát,

·         nyilatkozatot a folytatni kívánt tevékenységről

·         amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy azzal megegyező hiteles cégkivonatot, képviseletre jogosult aláírási címpéldányt,

·         ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást,

·         annak meghatározását, hogy az ajánlat mely része minősül üzleti titoknak.

 

14.  Az ajánlat értékelésekor csak azt az ajánlatot lehet elbírálni, amely az előírt időben és tartalommal benyújtásra került.

15.  A Bérbeadó az ajánlatok elbírálását követően haladéktalanul intézkedik az ajánlati biztosítékként befizetett összeg nem nyertes ajánlattevő részére történő visszafizetéséről. A nyertes ajánlattevő által befizetett összeg beszámít az óvadék összegébe (az óvadék mértéke 3 havi bérleti díjnak megfelelő összeg).

16.  Bérbeadó a versenytárgyalási felhívást a benyújtásra nyitva álló időpontig indokolás nélkül visszavonhatja, az addig befizetett ajánlati biztosítékot haladéktalanul visszafizeti.

17.  Ha az ajánlat nyertese az előirt határidőn belül – neki felróható ok miatt – nem teljesíti vállalt kötelezettségét, a szerződést nem köti meg és, mulasztását hitelt érdemlően nem igazolja, úgy az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti és a szerződés megkötésére a továbbiakban nem tarthat igényt.

18.  Bérbeadó a soron következő ajánlattevővel köt szerződést.

19.  A bérleti jog megszerzésére benyújtott ajánlatok felbontására a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság legalább két tagja, a vagyonkezelési ügyintéző valamint a jelenlévő ajánlattevő(k) jelenlétében,  2015. 10. 30. 0830-kor nyilvános eljárás során kerül sor. Az ajánlatok bontásáról a pályázók külön értesítést nem kapnak. A pályázati ajánlatok felbontás után a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság megállapítja, hogy, mely ajánlat(ok) érvényesek.

20.  2015. 10. 30. 0900 –kor kerül sor a nyilvános tárgyalásra. A tárgyalás időpontjáról az ajánlattevők külön értesítést nem kapnak. A nyilvános tárgyaláson az érvényes ajánlattevők vehetnek részt. Több ajánlat benyújtása esetén az együttes versenytárgyalás akkor tartható meg, ha ahhoz valamennyi ajánlattevő hozzájárult, ellenkező esetben az ajánlattevőkkel külön-külön kell tárgyalni.

21.  A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, mely az ajánlattevőknek megküldésre kerül.

22.  A tárgyalás során az ajánlattevők fenntartott, vagy az önkormányzat számára kedvezőbb ajánlatot tehetnek.

23.  Az ajánlatokról a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság véleményének figyelembevételével – a soron következő képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület dönt. Az eredményt 8 napon belül kell az érintettekkel közölni.

24.  A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy az ajánlati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.

25.  Hiánypótlásra lehetőség nincs.

26.  További információ Joó Sándor (45/ 470-022/209 mellék) ügyintézőtől kérhető.

Vélemény, hozzászólás?