Közzétette - Kategória - Beregi Krónikák, Regionális hírek, Vásárosnamény hírei, Vásárosnaményi Krónikák, Vezér cikkek

Tájékoztató az óvodáztatási kötelezettség alóli felmentés lehetőségeiről Vásárosnaményban

óvodáztatási kötelezettség

Vásárosnamény – A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályos rendelkezései alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az eljárási szabályokat a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza.

Az eljárás a szülő kérelmére indul. Lényeges eleme a szabályozásnak az is, hogy minden esetben a gyermek jogos érdekét kell szem előtt tartani a döntés meghozatalakor. A gyermek jogos érdeke, hogy törvényben elismert jogait biztosítva segítsék fejlődését, nevelkedését.

A szülőnek a felmentésre irányuló kérelmét a tárgyév április 20-áig kell benyújtania a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. A kérelem formájáról a jogszabály nem rendelkezik, így azt kézzel vagy géppel írott formában, egyértelműen megszövegezve kell elkészíteni, a kérelemnek tartalmaznia kell a gyermeknek és képviselőjének a nevét, lakcímét, a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számot vagy a telefonos elérhetőséget, és a szülőnek aláírásával kell ellátnia.

Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

A jegyző a gyermek kötelező óvodai nevelésben való részvételi kötelezettsége alóli felmentés tárgyában határozatot hoz. A döntés meghozatalához az óvodavezető és a védőnő egyetértése szükséges.

A jegyző a döntés jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

A hatóság első fokú döntése jogerőssé válik, ha

  1. a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt,
  2. b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták,
  3. c) a fellebbezésnek – ideértve a végzések elleni önálló fellebbezést – nincs helye, vagy
  4. d) a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés tárgyában a jegyző nem csak azt a döntést hozhatja, hogy a gyermek ötödik életévének betöltéséig adja meg a felmentést. Dönthet úgy is, hogy egy évre, vagy bármilyen határozott időre ad felmentés, amennyiben az óvodavezető, és a védőnő egyetértésével úgy ítéli meg, hogy indokolt a felmentési döntés bizonyos időn belüli felülvizsgálata. A szülő ebben az esetben természetesen újra kérelmezheti a felmentést.

A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően is fenti eljárás szerint a nevelési év során is kérheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét, amennyiben úgy ítéli meg, hogy gyermekét óvodába szeretné járatni.

Dr. Szilágyi Péter jegyző

Felmentés kérése óvodáztatási kötelezettség teljesítése alól
Felmentési kérelem óvodába járás alól
Óvodavezetői nyilatkozat felmentési kérelemhez
Védőnői nyilatkozat felmentéshez

Vélemény, hozzászólás?