Nyilvános pályázat üzlethelyiség bérbevételéről Vásárosnaményban

Pályázati kiírás

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 26/2016. (II. 25.) önkormányzati határozat alapján nyilvános pályázatot ír ki a 4800 Vásárosnamény Szabadság tér 1. szám alatti 33,83 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadására.

1.      A meghirdetett ingatlan üzlethelyiség funkciót tölt be.

2.      Felszereltsége: összkomfortos.

3.      A bérleti jogviszony 5 éves határozott idejű időtartam.

4.      A pályázaton minden természetes és jogi személy részt vehet.

5.      Az irányadó bérleti díj mértéke:                         25 000 Ft/m2/év.

Raktár és egyéb          12 500 Ft/m2/év

Licitlépcső mértéke         500 Ft/m2/év.

6.        A kiíró szerv megnevezése:                                Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

7.        Lebonyolító szerv:                                              Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság

8.        A felhívás célja, jellege:                                      Vásárosnamény Szabadság tér 1. szám alatti üzlethelyiség bérbeadása, nyilvános, egyfordulós versenytárgyalási (licittárgyalás) eljárás során

9.        Hasznosítandó ingatlan adatai:                           4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 1. szám alatti ingatlan

Helyiségek :

1. eladótér:     27,07 m2

2. eladótér:       5,76 m2

                                                                            3. WC              1,00 m2

                                                                            Összesen:        33,83 m2                                                                                                        

10.   A bérlemény előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

11.  Pályázati ajánlatot érvényesen csak úgy lehet benyújtani, ha a pályázó ajánlati biztosítékként egy havi bérleti díjnak megfelelő (63 438 Ft) összeget az önkormányzat pénztárába befizet és azt hitelt érdemlően igazolta, az ajánlathoz csatolni kell.

12.  Az ajánlat benyújtásának határideje: 2016. május 20. (postai küldemény esetén ez a beérkezési határidő, személyesen ezen a munkanapon 1130-óráig adható le.) Az ajánlatokat 2 példányban (1 eredeti és 1 másolati példányban) cégjelzés nélküli zárt borítékban kell benyújtani. A beérkezett ajánlatokra az érkezés pontos idejét fel kell vezetni.

13.  A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

– az ajánlattevő nevét és címét

– az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a versenytárgyalási feltételeket elfogadja és személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

– külön nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő hozzájárul a többi ajánlattevővel való együttes tárgyaláshoz.

– nyilatkozatot, hogy az irányadó (minimális) bérleti díj mértékét elfogadja

– amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy azzal megegyező hiteles cégkivonatot, képviseletre jogosult aláírási címpéldányt.

– ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.

– annak meghatározását, hogy az ajánlat mely része minősül üzleti titoknak.

14.  Az ajánlat értékelésekor csak azt az ajánlatot lehet elbírálni, amely az előírt időben és tartalommal benyújtásra került.

15.  A Bérbeadó az ajánlatok elbírálását követően haladéktalanul intézkedik az ajánlati biztosítékként befizetett összeg nem nyertes ajánlattevő részére történő visszafizetéséről. A nyertes ajánlattevő által befizetett összeg beszámít az óvadék összegébe (az óvadék mértéke 3 havi bérleti díjnak megfelelő összeg).

16.  Bérbeadó a versenytárgyalási felhívást a benyújtásra nyitva álló időpontig indokolás nélkül visszavonhatja, az addig befizetett ajánlati biztosítékot haladéktalanul visszafizeti.

17.  Ha az ajánlat nyertese az előirt határidőn belül – neki felróható ok miatt – nem teljesíti vállalt kötelezettségét, a szerződést nem köti meg és, mulasztását hitelt érdemlően nem igazolja, úgy az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti és a szerződés megkötésére a továbbiakban nem tarthat igényt.

18.  Bérbeadó a soron következő ajánlattevővel köt szerződést.

19.  A bérleti jog megszerzésére benyújtott ajánlatok felbontására a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság legalább két tagja, valamint a vagyonkezelési ügyintéző jelenlétében 2016. május 24-én 1400-kor nyilvános eljárás során kerül sor. Az ajánlatok bontásáról a pályázók külön értesítést nem kapnak. A pályázati ajánlatok felbontás után a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság megállapítja, hogy, mely ajánlat(ok) érvényesek.

20.  2016. május 24-én 1430-kor kerül sor a nyilvános tárgyalásra. A tárgyalás időpontjáról az ajánlattevők külön értesítést nem kapnak. A nyilvános tárgyaláson az érvényes ajánlattevők vehetnek részt. Több ajánlat benyújtása esetén az együttes versenytárgyalás akkor tartható meg, ha ahhoz valamennyi ajánlattevő hozzájárult, ellenkező esetben az ajánlattevőkkel külön-külön kell tárgyalni.

21.  A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, mely az ajánlattevőknek megküldésre kerül.

22.  A tárgyalás során az ajánlattevők fenntartott, vagy az önkormányzat számára kedvezőbb ajánlatot tehetnek.

23.  Az ajánlatokról a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság véleményének figyelembevételével – a soron következő képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület dönt. Az eredményt 8 napon belül kell az érintettekkel közölni.

24.  A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy az ajánlati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.

25.  Hiánypótlásra lehetőség nincs.

További információ Joó Sándor (45/ 470-022/209 mellék) ügyintézőtől kérhető

Vélemény, hozzászólás?