Közzétette - Kategória - Belföldi krónikák

Figyelem, fontos változások érkeznek az ingatlan-ügyintézéseknél


Ugyan a törvényjavaslatot még júniusban fogadták el és csak 2023-ban lép hatályba, sokaknak elkerülhette a figyelmét, hogy milyen fontos változások is érkeznek az ingatlan-nyilvántartásban és ügyintézésekkel kapcsolatban. A módosítások több olyan területet érintenek, mely a vállalkozók eddigi ügymeneteit is megváltoztatja, ilyen többek között az elektronikus földhivatali beadás lehetősége, valamint az ország bármely pontjából elérhető ingatlan-ügyintézés is – írja a Telekom hellobiznisz.hu oldala.

Digitalizáció

Digitalizálódik az ingatlan-nyilvántartási rendszer szerkezete. A jelenlegi kétdimenziós nyilvántartásban sokszor adódtak problémák abból, hogy a rendszer nem tudta megfelelően kezelni az egy földrészen fekvő, egymást átfedő ingatlanok tulajdonjogi helyzetét (ez alól a helyzet alól egyedül a társasházak szolgáltak eddigi kivételként).

A törvény egyik legfontosabb változtatása éppen ezért az úgynevezett térbeli nyilvántartás lesz, mely lehetővé teszi a föld alatti, illetve az egymáson elhelyezkedő épületek (pl. hidak, pincék) ábrázolását és tulajdonrészük elhatárolását.

Adatvédelem

Bár eddig minden magánszemélynek lehetősége nyílt nem hiteles tulajdoni lap másolatának lekérésére, ez a lehetőség azonban adatvédelmi és okirat-megfelelősségi okokra hivatkozással kivezetésre kerül. A jövőben ügyleti tulajdoni lap másolatának lekérésére lesz lehetőség, ami bővített tartalommal fog bírni a korábbi tulajdoni laphoz képest, valamint lehetőség lesz földhasználati és műszaki adatlap lekérésére is.

A módosítások következtében ugyanis

A SZEMÉLYES ADATOK KIZÁRÓLAG SZEMÉLYAZONOSÍTÁS ÉS AZ ADOTT CÉL MEGJELÖLÉSE MELLETT ISMERHETŐEK MEG.

A fentieken kívül új értelmet nyer a közhitelesség vélelme is, hiszen az ingatlanra vonatkozó adatokról (művelési ág, terület stb.) automatikusan vélelmezni kell azok valódiságát. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy az a személy, aki a közhiteles nyilvántartásban rögzített adatokat alapul véve szerez magának jogokat az ingatlanra vonatkozóan, automatikusan megilleti a jóhiszemű jogszerzés védelme.

Dokumentumok formai és tartalmi változásai

Ameddig a hatályos szabályozás csak meghatározott aktusok esetében írt elő kötelező ügyvédi vagy kamarai jogtanácsosi ellenjegyzést, addig a módosítás valamennyi jogbejegyzéshez kötelezővé teszi az ellenjegyzés meglétét. Emellett a kérelem alapjául ezután elektronikus- vagy elektronikussá alakított okirat szolgál majd a jövőben.

Fontos változás, hogy a felek egyoldalú megállapodása ezek után nem lesz elegendő a tulajdonjog bejegyzésének törléséhez, illetve az eredeti állapot visszaállításához,

EZEKHEZ MINDEN ESETBEN BÍRÓSÁGI, HATÓSÁGI VAGY KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI HATÁROZATRA LESZ SZÜKSÉG.

Magában az ingatlan-nyilvántartási kérelemben is bekövetkeznek bizonyos változások, hiszen valamennyi fél egyöntetű kérelmére kerülhet csak sor jog-és ténybejegyzésre egy adott ingatlan vonatkozásában.

Ügymenet

Pozitív változás, hogy a beadványok és az azokkal kapcsolatos ügyintézés az ország összes kormányhivatalában elérhető lesz, tehát

INGATLANÜGYEINKET AZ ORSZÁG ÖSSZES FÖLDHIVATALÁBAN TUDJUK INTÉZNI, AZ INGATLAN FEKVÉSÉTŐL FÜGGETLENÜL.

Ezen kívül a jövőben lehetőség lesz a széljegyen szereplő jogok és tények intézési sorrendjének megváltoztatására az érintettek közös kérelmére.

Ugyancsak pozitív hozadéka a jövőbeli módosításoknak, hogy lehetőség lesz a későbbiekben automatikus döntéshozatali eljárásban történő ingatlan-nyilvántartási kérelem benyújtására is. A gyakorlatban a kérelem bármiféle emberi közreműködés nélkül, automatikusan 24 óra alatt kerül elbírálásra, így akár pár óra alatt nyilvántartásba kerülhetnek az ingatlanban bekövetkezett változások. A javaslat ezen kívül rögzíti azt is, hogy az ügyfél a hatósági döntés közzétételét követő öt napon belül kérheti kérelmének teljes eljárásban történő elbírálását.

Változások a függőben tartással kapcsolatban

A klasszikus értelemben vett függőben tartás (tulajdonjog-bejegyzési engedély benyújtásáig a bejegyzés felfüggesztése, jellemzően a vételár kifizetése és a szerződés aláírásának időbeli elválása) eljárási formája megszűnik. Lehetőség nyílik azonban a vételár megfizetéséig történő tulajdonjog fenntartása esetén az úgynevezett vevői jog bejegyzésére, aminek következtében a hatóság 6 hónapig felfüggeszti az azt követő beadványok intézését.

Ezen kívül lehetőség lesz hat hónapra felfüggeszteni az adott eljárást, amennyiben az egyik fél az okiratok vagy a másik fél személyazonosságának valódiságát bírálja, illetve ha a felek közt jogvita alakulna ki.

Egyéb fontos változások

Változás következik be a hiánypótlások beadásával kapcsolatban: a törvényjavaslat rendelkezései szerint a kérelem a jövőben nem minősül alkalmas dokumentumnak egy hiánypótláshoz, valamint az okirat tartalmi hiányosságai automatikus elutasítási okokat képeznek majd az eljárásban. A hiba/hiány kijavításának/pótlásának lehetőségére kizárólag az okiratot benyújtó személynek lesz lehetősége.

Lehetősége lesz továbbá a feleknek a bejegyzésüket helyesbíteni, amit – mint speciális jogorvoslati eszközt – a kérelem benyújtásától számított 3 éven belül vehetnek igénybe.

Végezetül perbejegyzési lehetőséggel is szolgál a törvényjavaslat, amelyet a felperes igényelhet polgári perben, ennek következtében pedig a perbejegyzést követően érkezett dokumentumokat a földhivatal a per jogerős befejezéséig felfüggeszti.