40 eves vasarosnameny logo zoard vasarosnameny fejlesztesek Vasarosnameny

 osztondij

Tanulmányi ösztöndíj pályázat az EFOP 1.5.3-16-2017-00111 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése Vásárosnaményban és térségében” című európai uniós projekt keretein belül, középiskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók számára  – tájékoztatta szerkesztőségünket Filep Sándor polgármester.

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2019. (III. 01.) önkormányzati rendeletével, az EFOP 1.5.3-16-2017-00111 számú projekt keretein belül, a 2018/2019. tanév II. félévétől középiskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók számára ösztöndíjat alapított.

Jogosultsági feltételek:

Tanulmányi ösztöndíj támogatásban részesülhet az a pályázó, aki

 1. Vásárosnamény város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkezik és magyar állampolgár,
 2. nappali tagozaton nem utolsó évesként, hazai középiskolában, vagy felsőfokú oktatási intézményben tanulói/hallgatói jogviszony keretében folytatja tanulmányait,
 3. a rendelet hatálybalépését megelőző tanulmányi félévben legalább 3,51 tanulmányi átlageredményt ért el,
 4. középfokú tanulmányok folytatása esetén állandó lakóhelyén, vagy képzési helyén igazoltan közösségi szolgálatot teljesít, vagy teljesített.

A jogosultsági feltételek igazolása a tanuló feladata és kötelezettsége. Ez, az ösztöndíjprogram meghirdetésével egyidejűleg közzétett pályázati formanyomtatványon (1.sz. melléklet), a szükséges mellékletek becsatolásával tehető meg, melynek érvényességéhez minden esetben szükséges a tanuló, valamint kiskorú pályázó esetében a törvényes képviselőjének aláírása is.

Az ösztöndíj támogatás forrása, mértéke és formája:

 

A támogatás forrását az EFOP-1.5.3-16-2017-00111 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Vásárosnaményban és térségében” című európai uniós projekt biztosítja.

Az ösztöndíj összege a 2018/2019-es tanév februártól júniusig (a továbbiakban: II. félév) és a 2019/2020-as tanév szeptemberétől januárig (a továbbiakban: I. félév) terjedő 5-5 hónapos időtartamra havonta 10.000 Ft pályázónként, amely a pályázat benyújtásakor folyamatban lévő tanulmányi félévtől kezdődően jár úgy, hogy

 1. a tanulmányi ösztöndíjszerződés megkötésekor a 2018/2019-es tanév II. félévre járó tanulmányi ösztöndíj a tanulmányi ösztöndíj szerződés megkötését követő 15 napon belül egy összegben, valamint
 2. 2019/2020-as tanév I. félévre járó tanulmányi ösztöndíj szintén egy összegben kerül átutalásra a tárgyév szeptember 15. napjáig a pályázó által megjelölt pénzforgalmi számlára a tanulói/hallgatói jogviszony és a tanulmányi eredmény igazolását követően.

A pályázat benyújtásának módja, határideje és feltételei:

 

A benyújtás módja:

A pályázati űrlapot egy eredeti példányban az erre rendszeresített nyomtatványon (1. sz. melléklet), zárt borítékban – személyesen, vagy postai úton – a szükséges mellékletekkel együtt az alábbi címre kérjük benyújtani: Vásárosnamény Város Önkormányzata, 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.

Kérjük, a borítékra írja rá: „EFOP 1.5.3-16-2017-00111 – Ösztöndíjpályázat”

Információ kérhető a 06-30/850-6467-as telefonszámon hétköznap 08.00-16.00 óra között Joóné Toldi Katalin szakmai vezetőtől.

 

A benyújtás határideje:

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. március 18. 1600

A pályázati határnapot követően beérkezett pályázatok érvénytelenek.

A hiányosan, vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására, a pályázatok beadására nyitva álló határidő leteltét követően egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra nyitva álló idő, az erről szóló felhívás kézhezvételétől (az elektronikus levél címzetthez történő megérkezése) számított 2 munkanap. A hiánypótlási határidő elmulasztása jogvesztő. Hiánypótlási felhívás kiküldése kizárólag elektronikus úton történik.

 

A benyújtás feltételei:

A pályázati űrlap csak a kötelező mellékletekkel együtt érvényes. Valamely kötelező melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül és kizárólag a hiánypótlást követően kerülhet sor annak érdemi értékelésére.

A tanulmányi ösztöndíjban legfeljebb 20 fő – 10 fő középiskolai tanuló és 10 fő felsőfokú oktatási intézmény hallgatója – részesülhet. Amennyiben a benyújtott pályázatok ezen keretszámok feltöltését nem teszik lehetővé, úgy azok között a támogatás elbírálója átcsoportosítást hajthat végre.

A pályázat elbírálása:

 

A pályázatot bíráló bizottság (az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottsága) a határidőben benyújtott és formailag megfelelő pályázatokat megvizsgálja, rangsorolja és meghatározza a támogatásra, valamint az elutasításra javasolt pályázatok körét. Az Önkormányzat a határidőn túl benyújtott pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja.

 

A benyújtott és érvényes pályázatok rangsorolása során – a lenti sorrend szerint – előnyt élvez az, aki:

 1. felsőfokú tanulmányokat folytat és legalább 4,0-es, míg középiskolai tanuló esetében 4,5-es tanulmányi átlaggal rendelkezik a vizsgált időszakokban,
 2. hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű,
 3. az adott oktatási intézményben, vagy lakóhelyén magasabb óraszámban végzett közösségi/önkéntes tevékenységet,
 4. más ösztöndíjban nem részesül.

A tanulmányi ösztöndíj odaítéléséről a Képviselő-testület a bizottsági javaslat benyújtását követően zárt ülés keretében dönt.

A Képviselő-testület döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs. Jogszabálysértésre hivatkozással a Vásárosnaményi Járásbírósághoz címzett keresettel lehet fordulni.

Értesítés a pályázati döntésről

A döntésről a pályázókat az Önkormányzat postai küldemény útján – a döntés meghozatalát követően – haladéktalanul értesíti. A támogatásban részesülő pályázóval az Önkormányzat a döntés meghozatalától számított 15 napon belül tanulmányi ösztöndíjszerződést köt.

 

A pályázati adatlaphoz  kötelező benyújtani:

 1. A pályázó személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolatát (melyre „az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg kerül felvezetésre a tanuló és törvényes képviselője aláírása mellett);
 2. Az oktatási intézmény aktuális félévre szóló igazolását a tanulói/hallgatói jogviszonyról;
 3. A tárgyidőszakot megelőző lezárt félév tanulmányi eredményét igazoló félévi értesítő másolatát, felsőoktatásban tanulók esetén a vizsgaeredmények átlagát igazoló okiratot, elektronikus tanulmányi rendszerekből kinyomtatott, az intézmény által hitelesített dokumentumot;
 4. Amennyiben releváns, a pályázó hátrányos helyzetének fennállását igazoló határozat másolatát, (melyre „az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg kerül felvezetésre a tanuló és törvényes képviselője aláírása mellett);
 5. Középiskolai tanulók esetében az osztályfőnök igazolása arról, hogy a pályázónak nem volt igazolatlan hiányzása illetve nem részesült igazgatói, osztályfőnöki, szaktanári megrovásban (2018/2019. tanév I. félévre vonatkozóan, az osztályfőnök vagy az intézmény vezetője által aláírva);
 6. Amennyiben releváns, úgy osztályfőnöki összefoglaló a tanuló tanulmányi versenyeken történő részvételéről és azokon elért eredményeiről (2017-2018. tanév és a 2018/2019. tanév I. féléve alapján osztályfőnök, vagy igazgató által aláírva);
 7. a pályázó tanuló által, legfeljebb egy A4 oldalnyi terjedelemben, kézzel írt bemutatkozó levél (család, lakóhely, hobbi, iskola, barátok, továbbtanulási tervek megfogalmazása, ösztöndíj felhasználásával kapcsolatos tervek megfogalmazása).

A tanulmányi ösztöndíjban részesülő személy köteles:

 1. a tanulmányi ösztöndíj folyósításának ideje alatt a tanulói/hallgatói jogviszonyát a folyósítás végéig fenntartani és azt igazolni,
 2. a tanulmányi ösztöndíj folyósításának végéig a 3,51-es tanulmányi átlag teljesítését igazolni,
 3. a pályázati űrlapon megjelölt adatainak változásáról az Önkormányzatot 15 napon belül értesíteni és
 4. a tanulmányi ösztöndíjszerződés megszűnéséig az Önkormányzattal együttműködni.

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az ösztöndíj-programból pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait Vásárosnamény Város Önkormányzata nyilvántartásba vegye és azokat a Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetve az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje.

A pályázók értesítési kötelezettségei, a visszafizetés szabályai

A tanulmányi ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni, és – a c) pont kivételével – a támogatottat a folyósított tanulmányi ösztöndíj teljes összegének, vagy arányos részének visszafizetésére kell kötelezni, ha a támogatott:

 1. tanulói/hallgatói jogviszonya bármely okból megszűnik,
 2. a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt, vagy az Önkormányzatot bármilyen módon megtévesztette,
 3. a támogatott a 3,51-es tanulmányi átlagot nem teljesíti, vagy annak teljesítését nem igazolja,
 4. a tanulmányi ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését bármely okból kéri.

letöltés

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a BeregiHirek.hu nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák. Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Minden vélemény számít!