Snap_2016.04.03_23h25m44s_001_

Vásárosnamény Rákóczi Ferenc út 26. szám alatti belterületi 821 hrsz-ú, kivett szálló, udvar megnevezésű, 488 m2 nagyságú ingatlan értékesítésére. Vásárosnamény Város Önkormányzata – a Képviselő-testület 43/2016. (III. 30.) önkormányzati határozata alapján – nyílt ajánlattételi eljárás (licittárgyalás) keretében értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlant:

1.            Kiíró megnevezése, székhelye:

4800 Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli: Filep Sándor polgármester) 4800 Vásárosnamény, Tamási Á. utca 1.

2.            Lebonyolító megnevezése:

         Vásárosnamény Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Üzemeltetési csoportja.

3.            Felhívás célja, jellege, fordulók száma:

Vásárosnamény belterületi 821 hrsz-ú kivett szálló, udvar megnevezésű, 488 m2 nagyságú ingatlan értékesítése.

Jellege: Licittárgyalás.

Fordulók száma: egyfordulós

4.            Az ingatlan adatai:

Cím, hrsz, megnevezés, Közműellátottság

Tulajdoni hányad

terület

Teher

4800 Vásárosnamény, Rákóczi Ferenc út 26.

821 Hrsz

Kivett szálló, udvar

Összközműves

 

1/1

488 m2

Tehermentes

5.            Az ingatlan induló licit ára, pályázati biztosíték, licitlépcső:

Cím, hrsz, megnevezés

Induló licitár

Pályázati biztosíték

Licitlépcső

4800 Vásárosnamény, Rákóczi Ferenc út 26.

821 Hrsz

Kivett szálló, udvar

8 000 000 Ft

800 000 Ft

200 000 Ft

6.           Az ingatlan megtekintését, bejárását az Önkormányzat előzetesen egyeztetett kérés alapján biztosítja.

A licittárgyalás időpontja:                                2016. április 14. napján (csütörtök) 10.30 órakor

Az licittárgyalás helyszíne:                                           4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1. Városháza

Az licittárgyalásra jelentkezés helye:                Városháza tárgyalóterme

Az licittárgyalásra jelentkezés ideje:                 2016. április 14. napján 10.00 órakor

Az licittárgyalásra jelentkezés módja:              Személyesen vagy képviselő útján

7.            Az eljárás során a licitálás nettó értéken történik, mely a bruttó értékkel egyenlő ( 8 000 000 Ft). Az ingatlan értékesítés fő szabályként Áfa-mentes tevékenység, melyet adókötelessé az önkormányzat külön kérelme alapján lehetne tenni.

8.            Az eljárásban ajánlattevőként csak az vehet részt, aki az eljárás megkezdése előtt a 800 000 Ft (azaz nyolcszáz-ezer forint) összegű pályázati biztosítékot átutalta Vásárosnamény Város Önkormányzata OTP Banknál vezetett 11744065-15403399 számlaszámára, és ennek tényét igazolja. A nyertes licitáló esetében a pályázati biztosíték a vételárba beszámításra, a nem nyertes licitáló részére az eljárást követő 10 munkanapon belül visszafizetésre illetve visszautalásra kerül. A pályázati biztosíték után az önkormányzat költséget nem számít fel, és kamatot nem fizet.

9.            Az önkormányzat külön felhívja a figyelmet, hogy a pályázati biztosíték megfizetését csak abban az esetben áll módjában elfogadni, ha az Vásárosnamény Város Önkormányzat számláján történő jóváírása a licittárgyalás megkezdéséig megtörténik.

10.        A licittárgyaláson részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A licittárgyaláson történő részvételi jogosultságot jelentkezéskor igazolni kell. Személyazonosság igazolására alkalmas irattal, valamint gazdálkodó szervezetek vagy más szervezetek nevében történő részvétel esetén eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal és 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonattal – amennyiben ezzel még nem rendelkezik akkor a cégbejegyzés iránti kérelmének cégbírósági lajstromszámmal ellátott példányával –, illetve bírósági nyilvántartásba vételről szóló okirattal vagy ezekkel egyenértékű okirattal (ezen okiratok eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányával). Külföldi ajánlattevő esetén ezen dokumentumok hiteles magyar nyelvű fordítása csatolandó.

11.        Az ajánlattevők az induló licit árról indulva, felfelé licitálhatnak, a licittárgyalás vezetője által közölt aktuális licitlépcsővel, vagy annak többszörösével. A meghirdetett induló kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot tenni nem lehet, az ilyen ajánlat érvénytelen.

12.        A licittárgyalás során az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó szerződés megkötésére a licitálás során a legmagasabb vételárat ajánló ajánlattevő szerez jogot. Amennyiben több azonos összegű végső ajánlat van, az azonos ajánlatot tevők között – a helyszínen – sorsolással dől el, hogy közülük melyik szerez jogot a szerződéskötésre.

13.        A nyertes ajánlattevő köteles a szerződést a szerződéskötésre felhívó levelében meghatározott határidőn belül megkötni.

14.       Az ingatlan vételára egy összegben átutalással fizethető meg, legkésőbb a szerződés megkötését követő 15 napon belül.  Az Önkormányzat (Eladó) a tulajdonjogot a teljes vételár igazolt megfizetéséig fenntartja. Vevő tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez az Önkormányzat a teljes vételár (Eladó) bankszámláján történő jóváírása esetén járul hozzá. A tulajdonszerzési korlátozásba ütköző szerződés semmis.

15.        Amennyiben az ajánlattevő vevő a teljes vételárat a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül nem fizeti meg, a pályázati biztosítékot elveszti és a licittárgyalás eredménytelennek minősül.

A licittárgyalás eredménytelen:

–  ha nem jelent meg egy ajánlattevő sem,

–  ha az ajánlattevő a kikiáltási áron érvényes vételi ajánlatot nem tettek;

-ha a licittárgyalási eljárás tisztaságát, vagy az ajánlattevők érdekeit súlyosan sértő cselekmény, vagy az összeférhetetlenségi szabályok megsértése miatt a licittárgyalás érvénytelenítéséről kell dönteni;

-a nyertes ajánlattevő visszalépése esetében (Visszalépésnek minősül, ha a nyertes ajánlattevő a szerződéskötésre előírt határidő alatt a szerződést nem köti meg, vagy a teljes vételárat határidőben nem fizeti meg.) Ebben az esetben a nyertes ajánlattevő a befizetett biztosítékot elveszti, felel az Önkormányzatot ért károkért és viseli az Önkormányzat ebből eredő költségeit.

16.       Az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy az ajánlattételi felhívást a licittárgyalás megkezdése előtt kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség nélkül visszavonja, és az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, ebben az esetben a pályázati biztosítékot haladéktalanul visszafizeti.

17.       Az Önkormányzat felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy önmagában a licittárgyalás lefolytatása és eredményhirdetése alapján az Önkormányzatnak szerződéskötési kötelezettsége nem keletkezik.

18.       Az Önkormányzat kéri, hogy az ingatlan állapotáról, szerkezetéről, az ingatlanra vonatkozó helyi vagy országos előírásokról a licittárgyaláson történő részvételt megelőzően megfelelő körültekintéssel tájékozódjanak, és ajánlataikat ennek alapján tegyék meg, továbbá a szerződéskötéshez szükséges igazolások beszerzéséről úgy gondoskodjanak, hogy azok a szerződéskötés előírt időpontjára rendelkezésre álljanak.

19.       Az ingatlan vonatkozásában a Magyar Államnak elővásárlási joga van. A nyertes pályázóval megkötendő adásvételi szerződés tervezete megküldésre kerül a Magyar Állam képviseletére jogosult Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek nyilatkozattételre.

20.       A licittárgyalásra való jelentkezéskor kötelezően csatolandó

–          titoktartási,

–          a licittárgyalás rendjének elfogadásáról szóló valamint

–          az értékesítés feltételeinek fennállásáról szóló nyilatkozat.

A dokumentumok letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról.

Az ajánlattétel nyilvános, azon minden természetes és jogi személy részt vehet.

Az ingatlan munkaidőben egyeztetett időpontban megtekinthető. Információ: Joó Sándor vagyonkezelési ügyintéző: Tel.: 45 470 022/209 mellék.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a BeregiHirek.hu nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák. Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Minden vélemény számít!